Aktualności

 

KOMUNIKAT

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na COVID-19 [m. Przemyśl zostało umieszczone w “czerwonej strefie”] oraz nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd RP informujemy, że od dnia

19 października 2020 r. (poniedziałek)

biuro Spółdzielni będzie dla interesantów ponownie zamknięte, a wszelkie sprawy będą przyjmowane telefonicznie (biuro Sp-ni: 16-670-23-09 lub 16-670-27-37, telef. alarmowe:  wod-kan - 603626200, elektr. - 603626299 i windy - 601496227) lub korespondencyjnie. Korespondencję można również zostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do biura Spółdzielni.

Z dniem 19 października 2020 r.

zaprzestaje się przyjmowania bezpośrednich wpłat w kasie Spółdzielni, a należności prosimy regulować na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” podany na książeczkach opłat czynszowych i kredytowych.

Po unormowaniu się sytuacji epidemicznej przywrócone zostaną dotychczasowe zasady funkcjonowania administracji Spółdzielni, o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

Za niedogodności serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Przemyślu uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Przemyślu odbędzie się w dniu 30czerwca 2020 r. [wtorek] o godz. 17-tej w Sali Klubu Osiedlowego Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Biskupa Jakuba Glazera 10 [I piętro].


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium obrad (Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz).
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni”.
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
⦁ Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
⦁ Komisji Uchwał i Wniosków
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r.
9. Przedstawienie kierunków rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Przemyślu na lata 2021-2023.
10. Przedstawienie bilansu Spółdzielni za 2019 r.
11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz propozycji Zarządu Spółdzielni najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 31 grudnia 2021 r.
12. Dyskusja.
13. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.
14. Przyjęcie uchwał w sprawach:
⦁ przyjęcia „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni”
⦁ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r.
⦁ przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 r.
⦁ przyjęcia kierunków rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Przemyślu na lata 2021-2023.
⦁ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r.
⦁ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
⦁ ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 31.12.2021 r.
⦁ przyjęcia wniosków członków Spółdzielni.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie obrad.

Informujemy także, że wszystkie materiały mające być przedmiotem obrad wraz z projektami uchwał będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Przemyślu, przy ul. St. Augusta 16 od dnia 16.06.2020 r. [wtorek].


Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni obowiązują wprowadzone przez Rząd RP szczególne środki ostrożności.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Przemyślu

zawiadamia, że  z dniem 1 czerwca 2020 r.  [poniedziałek] zostaje otwarte dla interesantów biuro i kasa Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązują zarządzone przez Rząd RP szczególne środki ostrożności.

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i używanie masek ochronnych.

------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

Data publikacji: 2020-03-17

K  O  M  U  N  I  K  A  T

 W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że od dnia

17 marca 2020 r. (wtorek)

biuro Spółdzielni będzie dla interesantów zamknięte, a wszelkie sprawy będą przyjmowane telefonicznie (biuro Sp-ni: 16-670-23-09 lub 16-670-27-37, telef. alarmowe: wod-kan - 603626200, elektr. - 603626299 i windy - 601496227)  lub korespondencyjnie.

Korespondencję można również zostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do biura Spółdzielni.

Z dniem 17 marca 2020 r.

zaprzestaje się przyjmowania bezpośrednich wpłat w kasie Spółdzielni, a należności prosimy regulować na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” podany na książeczkach opłat czynszowych i kredytowych.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców przedsiębiorstwo „SPECJAŁ” świadczące usługi porządkowe w naszych zasobach przeprowadzać będzie dodatkowo dezynfekcję klamek i uchwytów drzwi wejściowych w wiatrołapach budynków, domofonów oraz wind.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 
Data publikacji: 2019-06-15
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Przemyślu uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. [piątek] o godz. 17-tej w Sali Klubu Osiedlowego Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Biskupa Jakuba Glazera 10 [I piętro].

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium obrad ( Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz).
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków”.
 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

- Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

- Komisji Uchwał i Wniosków

- Komisji Wyborczej

 1. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 r.
 4. Odczytanie protokołu Komisji Wyborczej.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 r.
 6. Przedstawienie bilansu Spółdzielni za 2018 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz propozycji Zarządu Spółdzielni najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.
 8. Przeprowadzenie głosowania na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 9. Dyskusja.
 10. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z wyborów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.
 12. Przyjęcie uchwał w sprawach:

- przyjęcia „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni”

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r.

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

- ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do dnia 31.12.2020 r.

- wyboru na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni

- przyjęcia wniosków członków Spółdzielni.

 1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Zakończenie obrad.

 

Informujemy także, że wszystkie materiały mające być przedmiotem obrad wraz z projektami uchwał będą do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Przemyślu, przy ul. St. Augusta 16 od dnia 14.06.2019 r. [piątek].

 
Data publikacji: 2015-01-23


Zapraszamy do zapoznaniem się z

informacja dotyczącą zasad działania wentylacji grawitacyjnej.

 

 

I N F O R M A C J A

dotycząca zasad działania wentylacji grawitacyjnej

 

Aby wentylacja naturalna działała prawidłowo, do budynku a tym samym do mieszkań musi się dostać odpowiednia ilość powietrza, a różnica temperatury pomiędzy otoczeniem i wnętrzem wentylowanego pomieszczenia musi wynosić co najmniej 8 oC . Dawniej, gdy okna były niezbyt szczelne, dopływ powietrza był wystarczający, a nie­kiedy (szczególnie przy dużych różnicach temperatury zewnętrznej i wewnętrznej ) nawet zbyt duży. Nowoczesne, wyposażone w systemy uszczelek okna bez zamontowanych nawiewników nie są w stanie zapewnić wystarczającego napływu powietrza, dlatego do prawidłowej pracy wentylacji wręcz konieczne jest ich okresowe uchylanie lub rozwieranie co z kolei prowadzi do nadmiernych i nieuzasadnionych strat ciepła.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE GŁÓWNĄ, A TYM SAMYM PIERWSZOPLANOWĄ ZALETĄ NOWOCZESNYCH OKIEN JEST PRZEDE WSZYSTKIM LEPSZA IZOLACYJNOŚĆ POWIERZCHNI PRZESZKLONYCH (SZYB) , CO POZWALA RADYKALNIE ZMNIEJSZYĆ STRATY CIEPŁĄ, A ICH ZWIĘKSZONA SZCZELNOŚĆ JEST ZALETĄ TYLKO W PRZYPADKU WYPOSAŻENIA ICH W NAWIEWNIKI POWIETRZA PRZEZ KTÓRE ODBYWA DO MIESZKANIA NAPŁYW POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W KONTROLOWANEJ, ZGODNEJ Z ZAPOTRZEBOWANIE UŻYTKOWNIKA ILOŚCI.

Powietrze, które przedostanie się w ten sposób do pomieszczeń musi być z nich usunięte przez wywiewne kratki wentylacyjne znajdujące się zazwyczaj w pomieszczeniach kuchni, łazienki i ubikacji. Aby to umożliwić w mieszkaniu należy spełnić n/w warunki:

- w skrzydłach drzwiowych pomiędzy pokojami a przedpokojem zamontować kratkę wentylacyjną lub pozostawić pod nimi szczelinę o powierzchni minimum 80 cm2 (można podciąć drzwi na całej szerokości, tak aby pomiędzy krawędzią drzwi a podłogą (progiem) pozostawić szczelinę o szerokości 1 cm),

- pod drzwiami do kuchni, łazienki, w.c. i garderoby powierzchnia kratki lub szczelina musi być większa i wynosić minimum 200cm2 ( kratka o takiej powierzchni lub szczelina o szerokości 2,5 cm).

Należy także pamiętać, o doprowadzaniu dodatkowych ilości powietrza które jest potrzebne podczas korzystania z gazowych urządzeń grzewczych, i które można zrealizować przez zwiększenie stopnia otwarcia nawiewników lub przez uchylanie okien podczas pracy tych urządzeń np. gotowania lub kąpieli.

ZAPAMIĘTAJMY:

Wentylacja, pomimo sprawnego stanu technicznego przewodów kominowych i ich podłączeń, nie zawsze może działać prawidłowo. Wadą wentylacji naturalnej (pomimo spełnienia opisanych wyżej wytycznych) jest zależność skuteczności jej działania od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz budynku, zmian ciśnienia atmosferycznego, wiatrów i opadów.

Zachowanie prawidłowej temperatury i wentylacji pomieszczeń umożliwia także utrzymanie właściwej dla zachowania dobrego samopoczucia ich użytkowników wilgotności względnej powietrza, a także zapobiega wykraplaniu się pary wodnej i związanym z tym możliwym rozwojem grzybów i pleśni na przegrodach budowlanych.

 

Czyli im chłodniej w niedostatecznie wentylowanym pomieszczeniu, tym wilgotność względna jest większa i tym łatwiej para wodna wykrapla się w najchłodniejszych miejscach pomieszczenia powodując opisane powyżej negatywne zjawiska.

Człowiek ma dobre samopoczucie, jeśli parametry te tj. wilgotność względna powietrza oraz temperatura wewnątrz pomieszczenia są utrzymywane zgodne z tzw. wykresem komfortu cieplnego ( rys. )

Dlaczego nowe okna parują?

Na chłodnej powierzchni szyb skrapla się para wodna znajdująca się w mieszkaniu. Powodem jest nadmierna wilgotność powietrza w pomieszczeniu spowodowana brakiem lub nieskuteczną wentylacją. Wentylacja może nie działać skutecznie ponieważ w pomieszczenia jest zbyt niska temperatura lub napływa do niego zbyt mała ilość powietrza.

Przeprowadzona analiza protokołów dotyczących przeglądów ko­miniarskich zasobów Spółdzielni potwierdza powyższe wnioski, oraz stwierdza także inne, najczęściej występujące nieprawidłowości w mieszkaniach tj. :

- montaż zbyt szczelnej stolarki okiennej bez zamontowanych urządzeń nawiewnych uniemożliwiających skuteczną wentylację pomieszczeń,

- brak otworów nawiewnych (kratki) w dolnej części drzwi kuchni, łazienki, WC

- zakładanie siatek na wywiewnych kratkach wentylacyjnych

- montowanie elektrycznych wentylatorków w kratkach wentylacji wywiewnej

- podłączanie w kuchni okapów z wyciągiem elektrycznym

Istniejący w budynkach zrealizowanych z tzw. „wielkiej płyty” system przewodów kominowych (zbiorcze przewody wentylacyjne) nie pozwala na montaż takich urządzeń. Obowiązuje bezwzględny zakaz ich montowania.

Wyżej wymienione nieprawidłowości są zwykle również przyczyną niewłaściwej pracy wentylacji grawitacyjnej.

Mając na uwadze powyższe prosimy o bezwzględne stosowanie się do w/w wytycznych oraz uwag i zaleceń osób przeprowadzających kontrole przewodów wentylacyjnych i usuwanie wykazywanych w trakcie ich przeglądów nieprawidłowości.

PAMIĘTAJMY, że w zbyt szczelnym mieszkaniu ( szczelna, nie wyposażona w nawiewniki stolarka okienna i drzwiowa), oraz występowaniu nieprawidłowości opisanych powyżej, brak jest właściwej infiltracji powietrza (napływu powietrza do mieszkania), co skutkuje złą pracą wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu, a w systemie wentylacji zbiorczej, w całym pionie mieszkań. W konsekwencji, szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych skutkuje to odwróceniem ciągów w przewodach wentylacyjnych (nawiewem zimnego powietrza przez kratki wentylacyjne), wzrostem wilgotności w pomieszczeniach, rozwojem grzybów pleśniowych i może być bezpośrednią przyczyną złego samopoczucia, łącznie z zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców.

 

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

 

Opisane powyżej problemy dotyczące trudności z prawidłowym działaniem wentylacji grawitacyjnej zostały, ze względu na swój powszechny charakter zauważone prze Ustawodawcę, który opisane powyżej zalecenia wprowadził w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących wykonania oraz eksploatacji mieszkań budynków.

W związku z powyższym Minister Infrastruktury w celu polepszenia dopływu powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji grawitacyjnej (a taka występu w naszych budynkach), wydał w dniu 6 listopada 2008r. rozporządzenie zmienia­jące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238 z dnia 13.11.2008r). Rozporzą­dzenie to obligatoryjnie nakłada obowiązek stosowania w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród ze­wnętrznych urządzeń nawiewnych o regulowanym stopniu dopływu powietrza (tzw. nawiewników). Przestrzeganie tej zasady jest podstawowym warunkiem prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej.

W kontekście cytowanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury czytamy:

§ 149 ust. 1. Strumień objętości powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

Zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 pkt. 2.1.2 Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza usuwanych z pomieszczeń kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu oraz ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba). Strumienie te niezależnie od rodzaju wentylacji powinny wynosić co najmniej:

dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnie gazową lub węglową – 70m3/h, dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnie elektryczną:

w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h,

w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h,

dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h,

dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h,

dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h,

dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m3/h,

dla kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonych w kuchnię gazową wyposażonych w mecha­niczną wentylację wywiewną usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h.

§ 150 ust. 1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyj­nego między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu (mieszkaniu) należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym, do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.

§ 150 ust. 2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

§ 155 ust. 3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych.