Przetargi / Ogłoszenia

Data publikacji: 2021-02-20

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Dot. Monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Przemyślu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 04.05.2016, s.1) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” z siedzibą w Przemyślu,  ul. Stanisława Augusta 16, 37-700 Przemyśl, reprezentowana przez Zarząd.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” prowadzi całodobowy monitoring w poniżej wymienionych obszarach:
 • Stanisława Augusta 20 – monitoringiem objęto 3 klatki schodowe (kamery wewnątrz budynku);
 • Stanisława Augusta 20 A - monitoringiem objęto 2 klatki schodowe (kamery wewnątrz budynku);
 • Stanisława Augusta 18 A – monitoringiem objęto 3 klatki schodowe (kamery wewnątrz budynku); 4 kamery na zewnątrz budynku monitorują miejsca parkingowe przylegające bezpośrednio do nieruchomości.
 • Ul. Bohaterów Getta 17 – monitoringiem objęto miejsca parkingowe znajdujące się przy nieruchomości (2 kamery na zewnątrz budynku);
 • Bohaterów Getta 17 A - monitoringiem objęto miejsca parkingowe znajdujące się przy nieruchomości (2 kamery na zewnątrz budynku).
  1. Celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczności i osób przebywających na terenach objętych monitoringiem, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” oraz ochrona mienia.
  2. Cele przetwarzania danych wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
  3. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
  4. W związku z prowadzonym monitoringiem posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich usunięcia oraz prawo do sprzeciwu.
  5. Zapis z kamer będzie udostępniany wyłącznie uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Nagranie przekazywane jest organom ścigania wyłącznie na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
  6. Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od wielkości dysku, nie dłużej jednak niż 10 dni.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Data publikacji: 2020-03-12

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGLOSZENIE

Data publikacji: 2020-02-21

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

     Wspólnota Mieszkaniowa LELEWELA w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10”.

      Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane we Wspólnocie Mieszkaniowej LELEWELA w Przemyślu bez zastosowania przepisów ustawy PZP.

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach:
- etap I obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi przy ul. Lelewela 8,
- etap II obejmujący docieplenie ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi przy ul. Lelewela 10.
2. Przedmiot umowy opisany jest przy pomocy przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania robót stanowiących załączniki nr 2.1, 2.2, 4 i 5 do SIWZ.
3. Wysokość wadium dla przystępujących do przetargu wynosi 30.000,00 PLN.
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „METALOWIEC” w Przemyślu - administratora zarządzającego budynkami Zamawiającego - w budynku przy ul. Stanisława Augusta nr 16 w Przemyślu ( sekretariat ) do dnia składania ofert tj. 11.03.2020 r. do godziny 13 00 . lub wysłać drogą pocztową w takim terminie, aby korespondencja dotarła do siedziby zamawiającego do tego terminu.
6. Termin realizacji umowy.
Zamawiający ustala nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio na dzień:
- dla etapu I – 30.06.2020 r.
- dla etapu II – 30.09 2020 r
7. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia która dostępna jest na stronie internetowej administratora zarządzającego budynkami Wspólnoty Mieszkaniowej LELEWELA - Spółdzielni Mieszkaniowej ‘METALOWIEC w Przemyślu tj.: smmetalowiec.pl

Pliki do pobrania:

 

Data publikacji: 2019-12-13

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” w Przemyślu jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej LELEWELA w Przemyślu w związku prowadzonym projektem pod nazwą „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10” informuje o funkcjonowaniu opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 


Data publikacji: 2019-12-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie § 25 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy,usługi i roboty budowlane we Wspólnocie Mieszkaniowej Lelewela w Przemyślu Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na „wykonanie docieplenia stropodachów oraz stropów nad piwnicami wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10”.

 


Data publikacji: 2019-11-15

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych

     Wspólnota Mieszkaniowa LELEWELA w Przemyślu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia stropodachów oraz stropów nad piwnicami wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10”.
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach:
- etap I obejmujący wykonanie docieplenia stropodachów oraz kominów znajdujących się w przestrzeni stropodachu budynków przy ul. Lelewela 8 i Lelewela 10,
- etap II obejmujący wykonanie docieplenia stropów nad piwnicami budynków przy ul. Lelewela 8 i Lelewela 10.
2. Przedmiot umowy opisany jest przy pomocy przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania robót stanowiących załączniki nr 2.1, 2.2, 4 i 5 do SIWZ.
3. Wysokość wadium dla przystępujących do przetargu wynosi 3.000,00 PLN.
4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Przemyślu - Administratora zarządzającego budynkami Zamawiającego tj. w budynku przy ul. Stanisława Augusta nr 16 w Przemyślu ( sekretariat ) do dnia składania ofert tj. 02.12.2019 r .do godziny 12:00 lub wysłać drogą pocztową w takim terminie, aby korespondencja dotarła do siedziby zamawiającego do tego terminu.
6. Termin realizacji umowy. Zamawiający ustala nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu zamówienia, odpowiednio na dzień:
- dla etapu I – 31.12 2019 r
- dla etapu II – 30.04 2020 r
7. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pliki do pobrania: